Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2018-2019»Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 212004/Δ7/ 07-12-2018 Eγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιαςκαι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών θεμάτων) εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.  Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη διασύνδεσης και συνεξέτασης των παραπάνω θεμάτων ως προς τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαστάσεις τους, προσφέροντας στους/στις εκπαιδευόμενους/ες ευκαιρίες προσέγγισης αειφορικών μοντέλων διαβίωσης. Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109), και συγκεκριμένα:
·                   στις τάξεις Α΄ ως Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη και μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών,  επεκτείνοντας το περιεχόμενο των προτεινόμενων θεματικών και διερευνώντας όλες τις πτυχές του επιλεγμένου θέματος.
·                   στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, αξιοποιώντας διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ολιστική εξέταση/διερεύνηση  του θέματος.
 Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής) έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός δεν υπερβαίνει τα τρία ανά σχολικό έτος. Σε κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις εκπαιδευτικοί.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:
α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://goo.gl/forms/Ka1Sjkq7sH4SuxJv2
       γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων: https://goo.gl/forms/Hq51IPpJm9kthxml1


Τα προς υποβολή Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων εγκρίνονται, σε ειδική συνεδρίαση, από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια υποβάλλονται στους/στις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων), προκειμένου οι τελευταίοι να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, στην οποία συμμετέχουν, σύμφωνα με τις Υ.Α.: 1) Γ2/4867 (Β΄629/1992), 2) Γ1/377/865 (Β΄577/1992) και 3) Γ7/107631 (Β΄1477/2003), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Υποβολής Προγράμματος και η κατάθεση του εντύπου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Καμπάνια για τη μείωση του Χριστουγεννιάτικου οικολογικού αποτυπώματος – Δράση ευαισθητοποίησης «Γίνε εσύ το αστέρι!!!» των Διευθύνσεων Π.Ε. Γ΄ και Δ΄ Αθήνας


(Πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε την καμπάνια)
https://drive.google.com/file/d/1OLhFP78WWXCF1fB1AU5R-y-zyPpZ2fkW/view?usp=sharing
 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ και Δ’ Αθήνας δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το 20ο Δ.Σ. Ιλίου, διοργανώνουν καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση του Χριστουγεννιάτικου οικολογικού αποτυπώματος και την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων και ενέργειας κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών. Η καμπάνια έχει θέμα:
Η καμπάνια  λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια διάσταση της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,  προκρίνει την ανάγκη συμπεριφοριστικής αλλαγής εκ μέρους των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό προβάλει τη συνεργασία ανάμεσα στη σχολική κοινότητα και στις υποστηρικτικές δομές (Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) ως καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαδικασία για την προώθηση της Αειφορίας.

«Γίνε εσύ το αστέρι!!! Φώτισε τη Γη και τον Άνθρωπο»
 Στόχοι της καμπάνιας είναι οι μαθητές:
·      να ενημερωθούν σχετικά με τον αντίκτυπο στο περιβάλλον που προκαλούν, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, οι επιλογές και οι υπερβολές της καταναλωτικής μας συμπεριφοράς,
·       να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να ξεπερνούμε τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος του πλανήτη
·       να εναρμονίσουν τις συμπεριφορές τους με τις ανάγκες που απαιτούνται για τη βιοσιμότητα ώστε η φυσική επιθυμία των αναπτυσσόμενων χωρών να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ευημερίας με τις αναπτυγμένες χώρες
·       να νιώσουν ως πολίτες του κόσμου κι όχι ως πολίτες μιας χώρας που ο τρόπος ζωής και η κατανάλωση συν-εξελίσσονται με την τεχνολογία, τις υποδομές, τις αγορές, το νομικό σύστημα, την κοινωνική δομή και τον πολιτισμό,
·       να επιθυμούν έναν κόσμο που θα έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες συνθήκες ζωής με εμάς, συνθήκες που ισχύουν για όλα τα έθνη, μην αφήνοντας κανέναν πίσω (17 Αναπτυξιακοί Στόχοι για τη Βιώσιμοι Ανάπτυξη).

Κρίνεται σκόπιμη η διάχυση της καμπάνιας τόσο στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία (γονείς, συγγενείς, φίλους, γειτονιά κλπ) διότι μόνο συνδυαστικά και ως μια συλλογική προσπάθεια θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων.
            Το πνεύμα των Χριστουγέννων ας φωτίσει τις καρδιές και τις ψυχές μας να κάνουμε αειφορικές επιλογές που θα είναι προς όφελος του ανθρώπου και του πλανήτη.

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Βιωματικό εργαστήριο για τη θαλάσσια ρύπανση και την ορθή κατανάλωση στις 5 Δεκεμβρίου 2018 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους «Πράκτορες του Πλανήτη» διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υποστήριξης των προγραμμάτων με θεματολογία σχετική με τη θαλάσσια ρύπανση και την ορθή κατανάλωση, διάρκειας 5 διδακτικών ωρών, με θέμα:

 

«Πράκτορες του Πλανήτη, Αποστολή: Σώσε τη Θάλασσα από τα Πλαστικά»

  
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο  3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, Κορυτσάς 9, Χαϊδάρι (πίσω από το Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου - Λεωφ. Αθηνών) (χάρτης σχολείου: https://goo.gl/maps/H389q2k6PvT2 ) την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018. Ώρα προσέλευσης 16:15 – 16:30. 

Μέσα από το εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί θα:
Α) Γνωρίσουν τα αίτια, τις συνέπειες και τις λύσεις του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά απορρίμματα και θα εξοικειωθούν με έννοιες που αφορούν στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στα πλαστικά, στη ρύπανση και στην ορθή κατανάλωση
Β) Πάρουν ιδέες για παιχνίδια, πειράματα, εικαστικές και άλλες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν στην τάξη τους για να προσεγγίσουν το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά.
Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΚΟ Πράκτορες του Πλανήτη «Αποστολή: Σώσε τη Θάλασσα από τα Πλαστικά» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Β'-Δ' Δημοτικού
               Συντονιστής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Μάρκος Ζιάκας, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων και Σχολείων ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ  και η κ. Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.                                          
            
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη  
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 στον σύνδεσμο 
https://goo.gl/forms/RC8dGN4iToN3sM9O2.

Πρόγραμμα
16:30 – 16:45:Προσέλευση, καλωσόρισμα, γνωριμία.
16:45 – 17: 00: «Ο γλάρος Ιωνάθαν και η πετρελαιοκηλίδα που βρώμισε τη θάλασσα μας» - Σχέδιο δράσης για τη θαλάσσια ρύπανση από την Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας
17.00-19:30: Εργαστήριο με τίτλο «Αποστολή: Σώσε τη Θάλασσα από τα Πλαστικά»  από τον Μάρκο Ζιάκα, Περιβαλλοντολόγο
19.30-20.00: Συζήτηση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη θαλάσσια ρύπανση από την Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας