Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-2018»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 188142/ ΓΔ4/ 2-11-2017 Eγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος και συγκεκριμένα:
·           στις τάξεις Α΄ ως Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη και
·           στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το Πρόγραμμα.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί και Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων) έχουν το δικαίωμα να υλοποιήσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός δεν υπερβαίνει τα τρία ανά σχολικό έτος. Σε κάθε Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να συμμετέχουν έως και τρεις εκπαιδευτικοί.
Οι μαθητικές ομάδες μπορούν να συγκροτούνται:
§   Από το σύνολο των μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
§   Με διατμηματική συνεργασία (π.χ. Γ1΄-Γ2΄)
§   Με συνεργασία περισσοτέρων τάξεων
§   Με συνεργασία διασχολικών ομάδων, προωθώντας έτσι περαιτέρω την έννοια της δικτύωσης.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν α) το συνημμένο Έντυπο Υποβολής Προγράμματος και β) την ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Προγράμματος στους παρακάτω συνδέσμους:

α. για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:   
β. για τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://goo.gl/forms/Kcwn6j8Hzsa6yGBX2
       γ. για τα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων: https://goo.gl/forms/YpERtvcrXwvLHC4m2
Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να εγκριθεί από τον Διευθυντή ή την Προϊσταμένη και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και στη συνέχεια να υποβληθεί στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων), προκειμένου οι τελευταίες να εισηγηθούν την έγκρισή του στην επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, στην οποία συμμετέχουν, σύμφωνα με τις Υ.Α.: 1) Γ2/4867 (Β΄629/1992), 2) Γ1/377/865 (Β΄577/1992) και 3) Γ7/107631 (Β΄1477/2003). Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας Υποβολής Προγράμματος και η κατάθεση του εντύπου Υποβολής Προγράμματος στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.