Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2014-2015...

Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης...


Έντυπο Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης...ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1) Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος από τον/τους εκπαιδευτικό/ούς που πρόκειται να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα. 
2) Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Προγράμματος στον σύνδεσμο:
 για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης http://tinyurl.com/l7hxx85

3)Κατάθεση του Εντύπου Υποβολής Προγράμματος στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και στον Σχολικό Σύμβουλο της οικείας περιφέρειας.

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:
·        Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του Προγράμματος είναι η ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής, ιδίως όσον αφορά τους παιδαγωγικούς σκοπούς και στόχους καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος.
·         Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων οφείλουν να ελέγξουν ότι ο αριθμός των Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε εκπαιδευτικός και μαθητής δεν υπερβαίνει τα τρία.
·         Αλλαγές όσον αφορά τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δεν είναι δυνατόν να γίνουν ύστερα από την υποβολή των εντύπων.
·         Το Έντυπο Υποβολής Προγράμματος θα πρέπει να υπογράφεται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Όταν κατατεθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων (επισημαίνεται ότι υποβάλλεται ένα αντίγραφο ανά σχολική μονάδα για όλα τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και όχι για κάθε ένα ξεχωριστά). 

·         Το Έντυπο θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τον Αριθμό Πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων.