Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

«Δημιουργία τοπικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δίκτυο»
Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της  A/θμιας Γ΄ Αθήνας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας στήριξης των σχολείων,  προτίθεται να ιδρύσει  Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο τον μετασχηματισμό του Σχολείου σε Αειφόρο. Ο τίτλος του Τοπικού Δικτύου θα είναι: «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία». Η έννοια της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης είναι κύρια  προτεραιότητα του νέου Παγκοσμίου Προγράμματος Δράσης (το νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα  Δράσης -Global Action Program on Education for Sustainable Development (GAP) της UNESCO).
Σκοπός  του Τοπικού Δικτύου «Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία» είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ενσωματώσουν στα σχολεία τους  την ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», και των αξιών της αειφορίας ολιστικά, δηλαδή :
·          Στη διεύθυνση του σχολείου.
·          Στη μαθησιακή διαδικασία.
·          Στη διαχείριση των πόρων
·          Στις σχέσεις του σχολείου με την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα.
Επίσης στόχοι του δικτύου είναι:
·         Να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία του σχολείου και να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό και με χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα
·         Να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα οι στόχοι της ΟΥΝΕΣΚΟ όπως αναφέρονται στο νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης
·         Να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά στην διαδικασία στροφής προς την αειφορία όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία.
·         Να επιδράσει με θετικό τρόπο το σχολείο στην τοπική κοινωνία, σε ότι αφορά το ζήτημα της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης
·         Να υπάρξει διάχυση των εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων των σχολείων στην κοινωνία
·         Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.
·         Μέσω της διαρκούς υποστήριξης να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία αυτή τα σχολεία και η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το εν λόγω δίκτυο θα συντονίζεται από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας Ελένη Νιάρχου και θα συμμετέχουν σε αυτό: εκπαιδευτικοί  από τα σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ' Αθήνας και  φορείς που θα υποστηρίξουν το δίκτυο.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο είναι η επιθυμία της σχολικής κοινότητας να καταβάλλει προσπάθειες για τον μετασχηματισμό  του σχολείου σε Αειφόρο .
Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των δικτύων στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ένα σχολείο.

Τα σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν α) την ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/pdkxr7t   β)τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο φαξ 2105620037 έως τις 30/11/ 2015.
Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα συνυποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: ''Το σχολείο μας συναντιέται με την Αειφορία" στις  Διεύθυνση  Π.Ε. Γ΄ Αθήνας προς έγκριση.
            Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελένη Νιάρχου.