Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Έγγραφο υποβολής προγραμμάτων Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας...
Έντυπο υποβολής προγραμμάτων...
Ενδεικτική Θεματολογία...
       Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν μαζί με τους μαθητές τους να υλοποιήσουν Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο. Τα συμπληρωμένα έντυπα υλοποίησης προγραμμάτων θα πρέπει  να υποβληθούν στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012  διαμέσου των Σχολείων Υποδοχής Αλληλογραφίας ή αν υπάρχει δυσκολία στο FΑΧ: 2105620037 (παρακαλούμε να ακολουθεί τηλεφώνημα για επιβεβαίωση ότι παραλάβαμε τα έντυπα υλοποίησης προγραμμάτων).
        Η διάρκεια ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί να είναι από δύο (2) έως έξι (6) μήνες. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να συμμετάσχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα. Δικαίωμα να αναλάβουν πρόγραμμα έχουν, εκτός από τους Δασκάλους και Νηπιαγωγούς, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.
Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφα των προγραμμάτων  υποχρεωτικά στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο με ευθύνη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.